Co2 prestatieladder:

Wij hebben duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staan. Met de CO2 Prestatieladder meten we jaarlijks onze CO2 footprint. Door maatregelen te nemen en ons plan van aanpak om de CO2 uitstoot te reduceren te communiceren, willen wij ook anderen stimuleren om duurzame keuzes te maken.

Om deze reden is ervoor gekozen om duurzaamheid verder te integreren in onze bedrijfsvoering. Een van aspecten hierin is de organisatie laten certificeren voor trede 3 van de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Klik hier om de gepubliceerde stukken op de website van CO2 prestatieladder te zien.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij voelen ons sterk betrokken bij de samenleving en heeft zich als doel gesteld maatschappelijk verantwoord te ondernemen en waar mogelijk het ‘cradle to cradle’-principe toepassen. Dit betekent dat we naast het streven naar een gezond resultaat (Profit), ook rekening houden met het effect van onze sloopactiviteiten op het milieu (Planet), en dat we oog hebben voor het welzijn van medewerkers maar ook voor de maatschappij (People). Ofwel, het bij de besluitvorming vinden van een balans tussen economische, ecologische en sociaal/maatschappelijke aspecten.

People

Als het om mensen (People) gaat, vinden wij het belangrijk om te investeren in onze eigen medewerkers maar ook om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Bij alle werkzaamheden staat veiligheid, voor onze medewerkers en betrokkenen, op de eerste plaats. Sinds de oprichting van ons bedrijf is veilig werken een speerpunt binnen de organisatie en sinds 1996 wordt dit extra bevestigd door onze VCA**-certificering. Door verscheidene veiligheidsverhogende maatregelen, zoals het verstrekken van gratis persoonlijke beschermingsmiddelen en het aanbieden van een PAGO, wordt het aantal ongevallen en het ziekteverzuim beperkt.

Behalve veiligheid, vinden we het ook belangrijk om werknemers te stimuleren bij hun eigen ontwikkeling en scholing. Als gevolg van een gedegen opleidingsplan werken we bij Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken met tevreden en gemotiveerd personeel dat beschikt over de benodigde vaardigheden.

Ook aan de sociale kant leveren wij een bijdrage. Dit door het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en het creëren van stageplaatsen voor stagiaires. Door leerbanen bevorderen wij de instroom van jongeren tot de arbeidsmarkt.

Planet

Als het om onze leefomgeving (Planet) gaat, vinden we het belangrijk om een verdere aantasting van het ecosysteem te voorkomen en zo de natuurlijke leefomgeving voor onze volgende generaties te behouden.
Er is veel aandacht voor beperking van het energieverbruik, hergebruik van materialen en gebruik van duurzame materialen. Daarnaast zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden die een positieve invloed hebben op ons milieu en klimaat.

“TRAXX vernieuwde dieselkwaliteit”

Bentvelzen en Jacobs maakt sinds de introductie van de vernieuwde dieselkwaliteit in 2012 gebruik van de vernieuwde TRAXX diesel voor haar wagen- en machinepark.

TRAXX diesel grijpt in op cruciale aspecten van dieselmotoren, namelijk de brandstofinspuiting en het verbrandingstijdstip. Dit  zorgt voor het extra hoge cetaangetal van 55 voor een snellere en volledigere verbranding. Hierdoor vermindert TRAXX diesel de uitstoot van CO2 en fijn stof van motoren. Bentvelzen en Jacobs zet TRAXX diesel reeds in bij haar duurzame programma’s zoals Lean & Green en de CO2-Prestatieladder.

Meer informatie over TRAXX diesel en leveranciersadressen vindt u op www.traxx-diesel.nl

Om op het gebied van mobiliteit een positieve bijdrage te leveren aan het milieu is binnen Bentvelzen en Jacobs een start gemaakt met het ‘vergroenen’ van het wagenpark. Dit betekent dat er nu voor een deel gebruik gemaakt wordt van aardgas, waardoor er schoner, zuiniger en voordeliger gereden kan worden. Naast de toepassing van aardgas, verkleinen we ook door carpoolen en rijden buiten de spits de belasting op het milieu.

Afvalscheiding is ook een vanzelfsprekendheid bij Bentvelzen en Jacobs. Door hier bewust mee om te gaan is het mogelijk te komen tot producthergebruik, materiaalhergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof en het uit het milieu houden van schadelijke stoffen.

Profit

Wij zijn van mening dat duurzaamheid niet per definitie geld hoeft te kosten. Ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is het mogelijk een goed resultaat te behalen. Duurzame innovaties zijn behalve gunstiger voor onze maatschappij ook vaak financieel aantrekkelijk. Zo levert bijvoorbeeld de aandacht voor veilig werken ook een financieel voordeel op als gevolg van een lager ziekteverzuimpercentage. En is op het gebied van vervoer het gebruik van aardgas en carpoolen zowel goed voor het milieu als voor de portemonnee.

Integriteit

Integriteit speelt binnen Bentvelzen en Jacobs een erg belangrijke rol. We gaan er vanuit dat onze medewerkers zich maatschappelijk verantwoord opstellen.
Daarom hebben we gedragsregels opgesteld die zijn verankerd in het bedrijfsreglement. Dit reglement is door elke medewerker in ontvangst genomen en wordt bij nieuwe medewerkers als bijlage bij de arbeidsovereenkomst gevoegd.

Klik op de link Beleidsverklaring Milieu en MVO om deze te openen.